Warning: error_log(D:\wwwroot\chinaibi.cn\chengyu\caches\error_log.php): failed to open stream: Permission denied in D:\wwwroot\chinaibi.cn\chengyu\olcms\libs\functions\global.func.php on line 477

Warning: error_log(D:\wwwroot\chinaibi.cn\chengyu\caches\error_log.php): failed to open stream: Permission denied in D:\wwwroot\chinaibi.cn\chengyu\olcms\libs\functions\global.func.php on line 477

Warning: error_log(D:\wwwroot\chinaibi.cn\chengyu\caches\error_log.php): failed to open stream: Permission denied in D:\wwwroot\chinaibi.cn\chengyu\olcms\libs\functions\global.func.php on line 477

Warning: error_log(D:\wwwroot\chinaibi.cn\chengyu\caches\error_log.php): failed to open stream: Permission denied in D:\wwwroot\chinaibi.cn\chengyu\olcms\libs\functions\global.func.php on line 477
勿开头的成语_第一个字是勿的成语_首字勿的成语-成语大全

勿开头的成语

位置:成语大全 > 带勿字的成语 > 第一个字是勿的成语大全

勿开头的成语大全列表

第1个字是勿的成语

首字勿的成语解释

 •  勿:不要;怠:懈怠;忘:忘记。告诫不要懈怠,不要忘记。
 • 忘在莒  比喻不忘本。
 • 谓言之不预也  以后不要说没有跟你事先说过。指把话说在前面。
 • 忘心安  勿忘心安原意是告诫人们不要忘了内心的坦然。做人做事都要心安理得,对得起自己的良心,别忘了心灵上的慰藉。
 • 以恶小而为之,以善小而不为  勿:不要;为:做。不要以为是微小的坏事就可以做,不要以为是不大的好事就不去做
 • 药有喜  勿:不要。祝贺人病愈
 • 谓言之不预  不要说事先没有说过,表示事前已讲明白

勿开头的成语接龙、出处

第一个字是勿的成语接龙

首字勿的成语出处

 •  明·罗贯中《三国演义》第八十五回:“卿与丞相从事,事之如父,勿待勿忘!”
 • 忘在莒  《吕氏春秋·直谏》:“使公毋忘出奔于莒也。”
 • 谓言之不预也  清·李宝嘉《官场现形记》第19回:“一经觉察,白简无情,勿谓言之不预也。”
 • 忘心安  wù wàng xīn ān
 • 以恶小而为之,以善小而不为  《诸葛亮集》:“勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。”
 • 药有喜  《周易·无妄》:“无妄之疾,勿药有喜。”
 • 谓言之不预  清·李宝嘉《官场现形记》第19回:“一经觉察,白简无情,勿谓言之不预也。”